Resolucions Judicials

Jutjat Mercantil nº 1 de Santander - Interlocutòria estima revisió doble acció
Audiència Provincial Secció 4º de Santander - Tanques sòl
Deganat dels Jutjats de Santander - Junta Sectorial de Jutges de 1a Instància i Mercantil
Tribunal Constitucional - Sentència nº 72/2018 de data 21 de juny de 2018, el precedent del qual és la Sentència TC número 58/2016, per mitjà de la qual es declara la inconstitucionalitat de l'article 188.1 de la Llei de la Jurisdicció Social
Audiència Nacional - Sala del Contenciós-Administratiu, Secció Tercera - Sentència de 7 de juny de 2018 - Títols de Procurador - Llei d'Accés
Tribunal Suprem - Sala Civil. Sentència 360/18 de 15 de juny. Abast de l'omissió del trasllat previ de còpies d'escrits i documents a través de procurador, interpretació de l'art. 276 LEC.
Jutjat Contenciós-Administratiu nº 27 de Madrid - Sentència Oficials Habilitats
Secció Primera del Civil de l'Audiència Provincial de Girona - Vigència Aranzel Procuradors
Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Galícia, Sentència de data 28 de febrer de 2018, per la qual es revoca inadmissió demanda per error involuntari
Interlocutòria de la Secció Sexta de lAudiència Provincial de València - Estimació recurs inadmissió de demanda per falta d'acreditació Taxa Judicial
Tribunal Suprem - Sala Civil - Interlocutòria de data 31/5/2017
Tribunal Suprem - Sala Civil Sentència de data 29.05.2017 sobre la Caducitat anotació preventiva d'embargament
Tribunal Suprem - Sala Civil - Interlocutòria de data 31/5/2017 pel qual es declara desert un recurs d'apel·lació presentat via LexNET per error, davant d'un altre òrgan jurisdiccional.
Tribunal Suprema - Interlocutòria de 23 de març, que regula els imports a cobrar pels Procuradors en les taxacions de costes
Resolució del Tribunal Econòmic-Administratiu Central de 31.01.2017 relativa a Limites a l'embargabilitat dels ingressos obtinguts pels advocats pels servicis prestats en el torn d'ofici i assistència lletrada al detingut.
Sentència de data 2 de desembre de 2016, dictada per el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Pamplona, per mitjà de la que s'analitza la compatibilitat de percebre una pensió de jubilació amb el que disposa l'article 16 del vigent Estatut Genera
Sentència del Tribunal Europeu de Luxemburg relativa a l'Aranzels de Procurador
Sentència del TC que imposa els drets de procurador segons aranzel rebutjant la proporcionalitat del Suprem
Sentència TS sobre els efectes de la incompareixença del Procurador en l'acte de la vista.
Sentència TC en la que es declara inconstitucional un paràgraf de la LJCA
Número de registres trobats:87
Pàgines: Anterior 1 2 3 4 5 Següent

Localització

Contacte

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE VALENCIA
c/ Cirilo Amorós 69 1-1
46004 Valencia
Teléfono:
96 352 94 11
Fax:
96 352 15 20

Enviando un correo a:
administracion@icpv.com


Información / Consulta turno de oficio

Enviando un correo a:
turnodeoficio@icpv.com