Noticies

Novetats Legislatives

10-01-2019 - Noticies d'última hora

Novetats Legislatives d'interés per a la professió.

 

 1. Llei Orgànica 4/2018, de 28 de desembre, de reforma de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder judicial. TEXT
 2. Reial Decret Llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria de vivienda y alquiler, TEXT
 3. Reial Decret Llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l'adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. TEXT
 4. Llei 5/2018, d'11 de juny, de modificació de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, en relació a l'ocupació il·legal de vivendes. TEXT

 5. Llei 4/2018, d'11 de juny, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre. TEXT

 6. Llei 3/2018, d'11 de juny, per la qual es modifica la Llei 23/2014, de 20 de novembre, de reconeixement mutu de resolucions penals en la Unió Europea, per a regular l'Orde Europea d'Investigació. TEXT

 7. Avantprojecte de Llei de reforma de les condicions d'accés i exercici de les professions d'advocat i procurador dels tribunals. TEXT
 8. Llei 20/2017, de 28 de desembre, de taxes. TEXT
 9. Llei 7/2017, de 2 de novembre, per la qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum. TEXT
 10. Llei 6/2017, de 24 d'octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom. TEXT

 11. Orde HFP/633/2017, de 28 de juny, per la qual s'aproven els models de poders inscriptibles en el Registre electrònic d'Apoderaments de lAdministració General de lEstat i en el registre electrònic d'apoderaments de les Entitats Locals i s'establixen els sistemes de firma vàlids per a realitzar els apoderaments apud acta a través de mitjans electrònics. TEXT
 12. Llei 4/2017, de 28 de juny de 2017, de modificació de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la jurisdicció voluntària. TEXT
 13. Decret 17/2017, de 10 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'assistència jurídica gratuïta. TEXT
 14. Resolució de 13 d'octubre de 2016, conjunta de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, i de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual s'establixen el procediment i les condicions per a la participació per via telemàtica en procediments d'alienació de béns a través del portal de subhastes de l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat. TEXT
 15. Reial Decret 1065/2015, de 27 de novembre, sobre comunicacions electròniques en l'Administració de Justícia en l'àmbit territorial del Ministeri de Justícia i pel qual es regula el sistema LexNET. TEXT
 16. Reial Decret 1011/2015, de 6 de novembre, pel qual es regula el procediment per a formalitzar el sistema de consignacions en seu electrònica de les quantitats necessàries per a prendre part en les subhastes judicials i notarials. TEXT
 17. Reial Decret 1004/2015, de 6 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regula el procediment per a l'adquisició de la nacionalitat espanyola per residència. TEXT
 18. Llei 42/2015, de 5 d'octubre, de reforma de la Llei 1/2000, de 7 de gener d'Enjudiciament Civil. TEXT
 19. Llei Orgànica 13/15, de 5 d'octubre, de modificació de la Llei d'Enjudiciament Criminal per a l'enfortiment de les garanties processals i la regulació de les mesures d'investigació tecnològica. TEXT
 20. Llei 41/2015, de 5 d'octubre, de modificació de la Llei d'Enjudiciament Criminal per a l'agilització de la justícia penal i l'enfortiment de les garanties processals. TEXT.
 21. Llei 29/2015, de 30 de juliol, de cooperació jurídica internacional en matèria civil. TEXT
 22. Llei Orgànica 7/2015, de 21 de juliol, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder judicial. TEXT
 23. Llei 23/2015, de 21 de juliol, Ordenadora del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social. TEXT
 24. Llei 19/2015, de 13 de juliol, de mesures de reforma administrativa en l'àmbit de l'Administració de Justícia i del Registre Civil. TEXT
 25. Reial Decret Llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per a reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres mesures de caràcter econòmic. TEXT
 26. Llei 15/15, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària. TEXT
 27. Llei 9/2015, de 25 de maig, de mesures urgents en matèria concursal. TEXT
 28. Llei 4/2015, de 27 d'abril, de l'Estatut de la víctima del delicte.  TEXT
 29. Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. TEXT
 30. Llei Orgànica 2/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, en matèria de delictes de terrorisme. TEXT
 31. Llei Orgànica 3/2015, de 30 de març, de control de l'activitat economicofinancera dels Partits Polítics, per la qual es modifiquen la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels Partits Polítics, la Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny, de Partits Polítics i la Llei Orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de Comptes. TEXT
 32. Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. TEXT
 33. Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l'economia espanyola. TEXT
 34. Reial Decret Llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d'orde social. TEXT
 35. Informe sobre la Reforma Fiscal. TEXT
 36. Text no oficial del Projecte de Llei de Servicis i Col·legis Professionals datat el 11.11.2014. TEXT
 37. Orde PRE/1682/2014, de 12 de setembre, per la que es convoca la prova d'avaluació de l'aptitud professional per a l'exercici de la professió de procurador dels tribunals per a l'any 2014. TEXT
 38. Reial Decret Llei 11/2014, de 5 de setembre, de mesures urgents en matèria concursal. TEXT
 39. Avantprojecte de Llei de Servicis i Col·legis Professionals. ( Versió 07/07/2014). TEXT
 40. Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència. BOE
 41. Avantprojecte Llei Orgànica del Poder Judicial. TEXT
 42. Nota del MInisteri de Justícia. Avantprojecte Llei Orgànica del Poder Judicial. TEXT
 43. Reial Decret Llei 4/2014, de 7 març, pel qual s'adopten mesures urgents en matèria de refinançament i reestructuració de deute empresarial. BOE
 44. Reial Decret 150/2014, de 7 de març, pel qual es modifica el Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'Advocat i Procurador dels Tribunals, aprovat pel Reial Decret 775/2011, de 3 de juny. BOE
 45. Reial Decret 980/2013, de 13 de desembre pel qual es desenrotllen determinats aspectes de la llei 5/2012 de 6 de juliol de mediació en assumptes civils i mercantils.  BOE
 46. Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seua internacionalització.  BOE
 47. Llei 8/2013. de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes. BOE
 48. Reial Decret 396/2013 de 7 de juny, pel qual es regula el Comité tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica. La disposició addicional quinta. Col·laboració amb la procura per a la pràctica electrònica d’actes processals de comunicació i trasllats de còpies prèvies entre Procuradors dels Tribunals establix:
  "En el termini d’un mes a comptar de la constitució del Comité tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica, haurà de crear-se en el seu si un Grup de Treball, de caràcter tècnic i composició paritària amb el Consell General de Procuradors dels Tribunals als efectes d’iniciar la deguda col·laboració que permeta l’execució dels convenis, acords i projectes necessaris per a la plena i efectiva implantació de l’Administració judicial electrònica, i els principis i requisits de la mateixa arreplegats en la Llei 18/2011, de 5 de juliol, en l’àmbit de la pràctica dels actes processals de comunicació i trasllats de còpies prèvies entre els Procuradors dels Tribunals i la seua interoperabilitat amb els sistemes informàtics de gestió processal.

  En virtut del que disposa el Reial Decret 84/2007, de 26 de gener, sobre implantació en l’Administració de Justícia del sistema informàtic de telecomunicacions Lexnet per a la presentació d’escrits i documents, el trasllat de còpies i la realització d’actes de comunicació processal per mitjans telemàtics, en el dit Grup, haurà de donar-se oportuna participació a la Subdirecció General de les Noves Tecnologies de la Justícia, o òrgan que exercira les seues funcions, com a responsable de l’esmentat sistema informàtic, amb independència de la participació que el Ministeri de Justícia poguera tindre, en la seua condició de membre de ple dret del Comité tècnic estatal de l’Administració judicial electrònica.”  
  BOE
 49. Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer de vivendes. BOE
 50. Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per a reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social. BOE
 51. Orde HAP/490/2013, de 27 de març, per la qual es modifica l'Orde HAP/2662/2012, de 13 de desembre, per la qual s'aprova el model 696 d'autoliquidació, i el model 695 de sol·licitud de devolució, de la taxa per l'exercici de la potestat jurisdiccional en els ordes civil, contenciós-administratiu i social i es determinen el lloc, forma, terminis i els procediments de presentació. BOE
 52. Modificacions a la Llei 1/1996 de 10 de gener d'Assistència Jurídica Gratuïta. TEXT
 53. Limites de RDL 3/2013 per al reconeixement del dret a l'Assistència Jurídica Gratuïta. TEXT
 54. Reial Decret Llei 3/2013, de 22 de febrer, pel qual es modifica el règim de les taxes en l'àmbit de l'Administració de Justícia i el sistema d'assistència jurídica gratuïta. BOE
 55. Orde HAP/2662/2012, de 13 de desembre, per la qual s'aprova el model 696 d'autoliquidació, i el model 695 de sol·licitud de devolució per solució extrajudicial del litigi i per acumulació de processos, de la taxa per l'exercici de la potestat jurisdiccional en els ordes civil, contenciós-administratiu i social i es determinen el lloc, forma, terminis i els procediments de presentació. BOE
 56. Llei 10/2012, de 20 de novembre, poer la qual es regulen determinades taxes en l'àmbit de l'Administració de Justícia i de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses. BOE
 57. Projecte de Llei estatal per la qual es regulen determinades taxes en l'àmbit de l'Administració de Justícia i de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses. Text
 58. Projecte de Llei, de la Generalitat, d'impostos mediambientals de la Comunitat Valenciana i altres normes tributàries, en el que es regula la Taxa per la prestació de servicis personals i materials en l'àmbit de l'administració de justícia. Text
 59. Reial Decret LLei 1333/2012 de 21 de setembre per la qual es regula el segur de responsabilitat civil i la garantia equivalent dels administradors concursals.  BOE
 60. Reial Decret 1364/12 de 27 de setembre pel que es modifica el RD 1971/09 de 23 de desembre del procediment de reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat.  BOE
 61. Correció d'errors del Reial Decret-llei 5/2012, de 5 de març, de mediació en assumptes civils i mercantils. BOE
 62. Reial Decret-Llei 6/2012, de 9 de marc, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos. BOE
 63. Reial Decret-Llei 5/2012, de 5 de març, de mediació en assumptes civils i mercantils. BOE
 64. Reial Decret-Llei 3/2012 de 10 de febrer de Mesures Urgents per a la reforma del mercat laboral.  BOE

 65. Resolució de 24 de gener de 2012, publicada en el BOE de 6 de febrer, per La Direcció General d´Assegurances i Fons de Pensions pel qual es publiquen les quanties de les indemnitzacions per mort, lesions permanents i incapacitat temporal que resulten d´aplicar durant el 2012 el sistema per a valorar els danys i perjuís causats a les persones en accident de circulació, tot això en compliment del mandat contingut en la regla 10ª del Capitol Primer del Sistema Legal Valoratiu.  BOE

 66. Reial Decret-Llei 2/2012 de 3 de febrer, de sanejament del Sector Financer.  BOE

 67. Orde 2/2012, de 17 de gener, de la Consellería de Justícia i Benestar Social, pel qual es modifica l´Orde de 7 de novembre de 2005, de la Consellería de Justícia, Interior i Administracions Públiques, sobre mòduls de compensació econòmica aplicables a les actuacions del torn d´ofici i assistència al detingut o pres pels procuradors i advocats de la Comunitat Valenciana.  DOGV

 68. Reial Decret 1888/2011, de 30 de desembre pel qual s´aprova el Salari Mínim Interprofessional per a 2012.  BOE

 69. Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre de Mesures Urgents en Matèria Pressupostària, Tributària y Financera per a la correció del dèficit plublic.  BOE

 70. Orde EHA/3552/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els termes en què els obligats tributaris poden exercitat la possibilitat d'assenyalar dies en què l'Agència Estatal d'Administració Tributària no podrà posar notificacions a la seua disposició en la direccio electrònica habilitada i per la qual es modifica l'Orde HAC/661/2003, de 24 de març, per la qual s'aprova el model d'autoliquidació de la taxa per l'exercici de la potestat jurisdiccional en els ordes civil i contenciós-administratiu i es determinen el lloc, la forma i els terminis per a la seua presentació.  BOE

 71. Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s´aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.  BOE

 72. Reial Decret 1492/2011 de 24 d´octubre pel qual s´aprova el Reglament de Valoracions  de la Llei de Sòl.   BOE

 73. Resolució de 24 d´octubre de 2011 de la Secretaria d´Estat per a la Funció Pública, per la qual s´establix el Calendari de dies inhàbils en l´ambit de l´Administració General de l´Estat per a l´any 2012 a l´efecte de còmput de terminis.  RESOLUCIO

 74. Reial Decret 1541-11 de 31 d´octubre pel qual es desenrotlla la Llei 32-2010 de 5 de agost, per la que s´establix un sistema específic de protecció per cessament d´activitat dels treballadors autónoms.  BOE

 75. Reial Decret Legislatiu 2/2011 de 5 de setembre pel qual s´aprova el Text Refós de la Llei de Ports d´Estat i de la Marina Mercant.  BOE

 76. Llei 38/11, de 10 d'octubre, de reforma de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal.   BOE

 77. Llei  37/11, de 10 d'octubre, de mesures d'agilització processal.   BOE

 78. Llei 36/11, de 10 d'octubre, reguladora de la Jurisdicció Social.  BOE

 79. Llei Orgánica 23/2011 de 22 de setembre de modificació de la Llei Orgánica 6/1985 del Poder Judicial.  BOE

 80. Llei 29/2011 de 22 de setembre de Reconeiximent i Protecció integral a les víctimes del terrorisme.  BOE
 81. Reial Decret Llei 13/2011 de 16 de setembre, pel qual es restablix L´Impost sobre el Patrimoni amb carácter temporal.  BOE
 82. Llei Orgánica 10/2011 de 27 de juliol de modificació dels articles 31bis y 59bis EL 4/2000 d´11 de gener sobre drets i llibertatas dels estrangers a Espanya i la seua integració social.   BOE
 83. Llei 26/2011 d´1 d´agost d´adaptació normativa a la Convenció Internacional sobre Drets de les perones amb discapacitat.  BOE
 84. Reial Decret -Llei 12/2011 de 26 d’agost de 2011 pel qual es modifica la llei 1/2000 de 7 de gener d’Enjudiciament Civil per a l’aplicació del Conveni Internacional sobre l’embargament preventiu de barcos i es regulen competències autonòmiques en matèria de policia de domini públic hidráulico.   BOE
 85. Llei 27/11 d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social,  BOE
 86. Llei 20/11 del Registre Civil, BOE
 87. Llei Orgànica 8/2011, de 21 de juliol, complementària de la Llei del Registre Civil, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial. BOE
 88. Llei Orgànica 7/2011, de 15 de juliol, de modificació de l' article 160 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General. BOE
 89. BOE, de 7 de julio, on  s'ha publicat el Reial Decret-llei 8/2011, d'1 de juliol, que modifica entre altres, en el capítol I, l'article 669, 670 i 671 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil. BOE
 90. Ley 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l'us de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'Administració de Justícia. BOE
 91. Reial Decret Legislatiu 1/11 d'1 de Juliol pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Auditories de Comptes. BOE
 92. Llei 16/2011, de 24 de juny, de contractes de crèdit al consum. BOE
 93. Reial  Decret 775/11 de 3 de juny pel qual s'aprova el reglament de la Llei 34/2006 de 30 d' Octubre d' accés a les professions d'Advocat i Procurador del Tribunals. BOE
 94. Llei Orgànica 5/2011, de 20 de maig, complementària de la Llei 11/2011, de 20 de maig, de reforma de la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'Arbitratge i de regulació de l'arbitratge institucional en l'Administració General de l'Estat per a la modificació de la Llei Orgànica 6/1985, de Juliol, del Poder Judicial. Llei
 95. Llei 11/2011, de 20 de maig, de reforma de la Llei 60/2003, de 23 de diciembre d'Arbitratge i de regulación d'arbitratge institucional en l'Administració General de l'Estat. Llei
 96.  Llei 5/2011, d'1 d'abril de la Generalitat, de relacions familiars dels fills i filles els progenitors dels quals no conviuen.   Llei
 97. BOE, de data 25 de març de 2011, Llei 4/2011, de 24 de març, de modificació de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, per a facilitar l'aplicació a Espanya dels processos europeus monitori i d'escassa quantia.   BOE
 98. BOE 15 d'Octubre de 2010, Resolució de 7 d'octubre de 2010, de la Direcció General de Treball, per la qual es publica la relació de festes laborals per a l'any 2011.  BOE

Localització

Contacte

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE VALENCIA
c/ Cirilo Amorós 69 1-1
46004 Valencia
Teléfono:
96 352 94 11
Fax:
96 352 15 20

Enviando un correo a:
secretaria@icpv.com