Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

L'ICPV, està especialment sensibilitzat en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels servicis del Lloc Web. Per mitjà de la present Política de Privacitat (d'ara en avant, la Política) ICPV informa els USUARIS dels llocs web: https://www.icpv.com, dels usos a què se sotmeten les dades de caràcter personal que es demanen en Lloc Web, a fi que decidisquen, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

L'ICPV, es reserva la facultat de modificar esta Política amb l'objecte d'adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l'entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tinga perfecte coneixement del seu contingut.

RESPONSABLE

El Responsable del Tractament de les dades de caràcter personal és: Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de València, d'ara en avant ICPV.

Domicili comercial: Carrer Cirilo Amorós 69, 1r-1a de València (Espanya)

Telèfon: 963529411

Internet: http://www.icpv.com

Correu Electrònic: secretaria@icpv.com  

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les dades de caràcter personal dels col·legiats són objecte de tractament per part de l'ICPV. La finalitat de l'arreplegada d'estes dades consistix en:

  1. Facilitar la gestió pròpia de l'ICPV.

  2. Membres. En qualsevol moment, el col·legiat té la possibilitat de dirigir-se a l'ICPV sol·licitant no rebre esta informació.

  3. La publicació del llistat professional de membres de l'ICPV.

  4. I la realització de quantes activitats siguen d'interés per als col·legiats.

A més, les dades arreplegats en l'apartat de “ciutadans” dins del lloc web seran usats únicament per a la gestió de queixes, reclamacions i consultes i així mateix, donar resposta a les mateixes.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionats es conservaran durant el termini corresponent per a complir amb les obligacions legals, o se sol·licite la seua supressió per l'interessat i este estiga legitimat per a això.

LEGITIMACIÓ

L'ICPV, està legitimat al tractament de dades personals, basant-se en el consentiment atorgat per l'interessat per a un o més fins específics, tal com arreplega l'article 6.1. a) del Reglament General de protecció de dades personals.

El present lloc web inclou hipervincles (enllaços) que permeten al visitant traslladar-se a altres pàgines. El  ICPV no assumix cap responsabilitat quant a la política de protecció de dades que poguera haver-se adoptat en els mateixos.

DESTINATARIS

La gestió de la quota col·legial comporta, necessàriament, la comunicació de les seues dades a la(s) entitat(es) financera(s) amb la(s) que treballa l'ICPV perquè procedisca al càrrec en compte de les quantitats degudes.

A part del supòsit anteriorment mencionat, l'ICPV no cedix a terceres entitats les dades dels seus membres, excepte en els casos en què esta siga necessària per a l'organització de determinades activitats, o la prestació de servicis. En tot cas, les cessions previstes són regularitzades per mitjà de la subscripció de contractes, no podent l'entitat cessionària emprar la informació cedida per a altres fins que els establits per l'ICPV.

DRETS DELS USUARIS

L'interessat de les dades personals, en tot cas podrà exercitar els drets que li assistixen, d'acord amb el RGPD, i que són:

  • Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatius a l'interessat,

  • Dret a sol·licitar la seua rectificació o supressió,

  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament,

  • Dret a oposar-se al tractament,

  • Dret a la portabilitat dels dades

L'interessat podrà exercitar tals drets per mitjà de sol·licitud acompanyada d'una fotocòpia del seu D.N.I, i en la que especificarà quin d'estos sol·licita siga satisfet, remesa a la adreça: Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de València, domicili social a estos efectes en Carrer Cirilo Amorós 69, 1r-1a de València (Espanya).

MESURES DE SEGURETAT

El responsable del tractament (ICPV) aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc del mateix.

ÚS DE COOKIES

Li informem que el nostre servidor no utilitza cookies ni altres procediments invisibles de recollida d'informació, no emmagatzemant cap tipus d'arxiu en el seu equip informàtic.

CANVI DE NORMATIVA

L'ICPV es reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que pogueren derivar-se de codis tipus existents en la matèria o per motius corporatius.

Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que fóra necessària en la nostra pàgina Web, sense perjuí de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan este no es considerara atorgat d'acord amb els termes de la present política.

Qualsevol dubte, preguntes o comentaris que poguera albergar amb referència a la present normativa, pot consultar-la dirigint la seua comunicació respecte d'això a secretaria@icpv.com


 

Localització

Contacte

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE VALENCIA
c/ Cirilo Amorós 69 1-1
46004 Valencia
Teléfono:
96 352 94 11
Fax:
96 352 15 20

Enviando un correo a:
secretaria@icpv.com