Funcions

·         Ordenar i vigilar, en l'àmbit de la seua competència i territori , l'exercici de la professió de Procurador .
·         Col·laborar activament en el funcionament correcte i millora de l'Administració de Justícia i participar en projectes de normes del Govern Valencià que afecten la Procura, quan este ho requerisca.
·         Organitzar i gestionar el torn d'ofici i l'assistència jurídica gratuïta, així com altres servicis i activitats formatives, culturals o assistencials que siguen d'interés per als col·legiats.
·         Vetlar per la formació, la deontologia, l'ètica i la dignitat professional dels col·legiats i el respecte als drets dels ciutadans.
·         Organitzar cursos de formació i perfeccionament que faciliten l'inici i desenvolupament de l'activitat professional.
·         Procurar l'harmonia, respecte i col·laboració entre els col·legiats, impedint la competència deslleial entre els mateixos i l'intrusisme professional.
·         Intervindre com a mediador, amb la sol·lictud prèvia, en procediments d'arbitratge de qüestions que se susciten entre els col·legiats o entre estos i els seus clients.
·         Emetre informes i dictàmens per a resoldre discrepàncies que puguen sorgir en la percepció dels drets aranzelaris dels col·legiats.
·         Aprovar pressupostos i regular i fixar les aportacions dels col·legiats.
·         Col·laborar amb les Universitats en l'elaboració i execució de plans d'estudis i continguts temàtics per a l'accés a la professió.
·         Complir i fer complir als col·legiats les disposicions legals i estatutàries que afecten la professió exercint si és el cas, la potestat disciplinària.
·         Quantes altres funcions redunden en benefici dels interessos professionals encaminades al compliment dels objectius col·legials.

Localització

Contacte

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE VALENCIA
c/ Cirilo Amorós 69 1-1
46004 Valencia
Teléfono:
96 352 94 11
Fax:
96 352 15 20

Enviando un correo a:
secretaria@icpv.com