Ciutadans - Altres vies de reclamació

RECLAMACIÓ DAVANT ELS ÒRGANS DE PROTECCIÓ DEL CONSUMIDOR

On: la denúncia per infracció d'una norma Adminsitrativa per part del prestador del servei es presenta davant les Oficines Municipals d'Informació al Consumidor / Direcció General de Consum de les CCAA / Associacions OCU
Documents Necessaris: Identificació del Denunciant i dels responsables. Data i Fet que constitueix la infracció.
Organismes que tramita / resol notificacions: Oficines Municipals d'Informació al Consumidor / DGC CA Informa al denunciant si obri o no un expedient sancionador. En cas d'obrir l'expedient es procedeix a executar la sanció administrativa que siga procedent.
Recursos: L'Administració proposa a les parts la Mediació i el Sistema d'Arbitratge per a la resolució del conflicte. Si la part reclamada no accepta, l'òrgan que estiga tramitant la reclamació comunicarà a la part reclamant la negativa de l'empresa a acceptar un forma de resolució del conflicte, i els assistirà sobre els drets i mecanismes de defensa que l'ordenament jurídic li reconeix.
Altres dades d'interès: També pot recórrer a les associacions de consumidors i a altres organismes per a certs sectors específics com al transport terrestre i aeri, en matèria de telefonia o empreses de subministrament.

RECLAMACIÓ DAVANT EL COL·LEGI PROFESSIONAL

De manera específica segons el tipus d'activitat de serveis, hi ha un mecanisme disponible per a la reclamació de l'actuació del prestador d'un servei que engloba dins de la categoria d'activitats professionals regulades. Els Col.legis Professionals sancionaran disciplinàriament les accions i omissions dels col.legiats que vulneren les disposicions reguladores de la seua professió, els estatuts i reglaments col.legials o de normes deontològiques de la professió mitjançant la funció disciplinària exercida per la Junta de Govern del Col.legi professional.

On: Col.legi Professional on es troba col.legiat el prestador del serveis
Organisme que tramiti / resol: Junta de govern del Col legi Professional
Notificacions: Finalitzada la instrucció, l'instructor l'elevarà a la Junta de Govern del Col.legi professional que concedirà a l'expedientat audiència oral. La Junta o òrgan sancionador previst, adoptarà la resolució final de la tramitació que pot consistir en una sanció, l'absolució o sobreseïment per prescripció de faltes.
Altres dades d'interès: Si cal la Junta de Govern del Col.legi podrà acordar l'obertura d'expedient i designar un instructor que realitzarà totes les indagacions que estime.

Localització

Contacte

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE VALENCIA
c/ Cirilo Amorós 69 1-1
46004 Valencia
Teléfono:
96 352 94 11
Fax:
96 352 15 20

Enviando un correo a:
administracion@icpv.com


Información / Consulta turno de oficio

Enviando un correo a:
turnodeoficio@icpv.com