Ciutadans - Via de reclamació administrativa

RECLAMACIÓ ECONÒMIC-ADMINISTRATIVA

Reclamació contra actes de gestió, liquidació i recaptació de tributs i d'altres ingressos de dret públic, així com els de reconeixement o liquidació d'obligacions de la Hisenda Pública.

Termini: En el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la notificació de l'acte impugnat, des del dia següent en què es produeixen els efectes del silenci administratiu o des del dia següent a aquell que queda constància de la realització o omissió de la retenció o l'ingrés a compte, de la repercussió motiu de la reclamació o de la situació derivada de les relacions o de la substitució derivada de les relacions entre el substitut i el contribuent.
Inici: A petició la persona interessada
Òrgan que tramita / resol: Òrgan que va dictar l'acte.

RECURS D'ALÇADA

És un recurs administratiu que s'interposa contra les resolucions i els actes de tràmit que no posen fi a la via administrativa.

Inici: A petició de l'interessat
Òrgan que tramita / resol: Superior Jeràrquic de l'òrgan que va dictar l'acte recorregut.
Recursos Tramita / Resol: Els Tribunals del Contenciós-administratiu
Altres dades d'interès:  Els efectes de la manca de resolució en termini són desestimatoris, però, quan el recurs d'alçada s'hagi interposat contra la desestimació per silenci administratiu d'una sol licitud, s'entendrà estimat si, arribat el termini de resolució , L'òrgan administratiu competent no dicta resolució expressa sobre el mateix.

RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

És una actuació dels particulars o de les entitats, corporacions i institucions de dret públic o d'entitats que tinguin la representació o defensa d'interessos de caràcter general o corporatiu, en la qual es demana de la Jurisdicció contenciosa administrativa la declaració de no ser conforme a dret, i, si s'escau, l'anul • lació dels actes i disposicions de les administracions públiques. Es plantejarà en els següents casos: les disposicions de caràcter general i els actes expressos i presumptes de les administracions públiques que posin fi a la via administrativa, ja siguin definitius o de tràmit, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procediment, produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims.

Termini: en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la disposició o de la notificació o publicació de l'acte que possa fi a la via administrativa, si fora exprés. Si no ho fora, el termini serà de sis mesos comptats des del dia següent a aquell en què es produeix l'acte presumpte.
Inici: Interposició dels que ostenten un dret o interès legítim. El recurrent podrà conferir la seua representació a un procurador, que tindrà caràcter obligatori en els processos seguits davant els òrgans col.legiats i haurà de ser assistit per un advocat en tot cas.
Òrgans que tramiten / resolen: Jutjats i Tribunals del Contenciós-administratiu competents.
Altres dades d'interès: Actes que posen fi a la via administrativa: resolucions de recursos d'alçada, resolucions d'altres procediments d'impugnació; resolucions davant òrgans administratius que no tinguen superior jeràrquic, llevat que la llei establisca el contrari, les altres resolucions d'òrgans administratius quan una disposició legal o reglamentària així ho establisca.

RECURS DE REPOSICIÓ

Consisteix a recórrer els actes administratius quan posen fi a la via administrativa.

Termini: Un mes si la resolució o l'acte són expressos, i de tres mesos si foren presumptes. (si l'administració no resol)
Inici: A petició de l'interessat.
Òrgan tramita i resol: òrgan que va dictar l'acte
Altres dades d'interès: Actes que posen fi a la via administrativa: resolucions de recursos d'alçada, resolucions d'altres procediments d'impugnació, resolucions davant òrgans administratius que no tinguen superior jeràrquic, llevat que la llei establisca el contrari, les altres resolucions d'òrgans administratius quan una disposició legal o reglamentària així ho establisca.

RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ PREVI AL ECONÒMIC-ADMINISTRATIU

Recurs dirigit contra els actes de gestió, liquidació i recaptació de tributs i d'altres ingressos de dret públic, així com els de reconeixement o liquidació d'obligacions de la Hisenda Pública susceptibles de reclamació econòmic-administrativa.

Termini: en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació de l'acte objecte de recurs o del següent a aquell en què es produeixen els efectes del silenci administratiu.
Inici: A petició de l'interessat
Òrgan que tramita / resol: Òrgan que va dictar l'acte Recursos davant dels tribunals contenciosos administratius

RECURS EXTRAORDINARI DE REVISIÓ

Consisteix a recórrer els actes i resolucions fermes en via administrativa, en els següents casos; - actes que en dictar-los s'hagi incorregut en error de fet que resulte dels propis documents incorporats a l'expedient; - quan apareguin o s'aporten documents de valor essencial per la resolució de l'assumpte que evidencien l'error de la resolució recorreguda,-quan en la resolució hagin influït documents o testimonis declarats falsos per sentència judicial ferma anterior o posterior a la resolució - que la resolució s'hagi dictat com a conseqüència de prevaricació, suborn, violència , maquinació fraudulenta o una altra conducta punible i s'hagi declarat així per sentència judicial ferma.

Termini: En el termini de quatre anys següents a la data de la resolució impugnada quan s'hagi incorregut en error de fet. En els altres casos, el termini serà de tres mesos a comptar des del coneixement dels documents o des que la sentència judicial sigui ferma.
Inici: a petició de l'interessat
Òrgan resol / tramita: Òrgan que va dictar l'acte.

Localització

Contacte

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE VALENCIA
c/ Cirilo Amorós 69 1-1
46004 Valencia
Teléfono:
96 352 94 11
Fax:
96 352 15 20

Enviando un correo a:
administracion@icpv.com


Información / Consulta turno de oficio

Enviando un correo a:
turnodeoficio@icpv.com