Ciutadans - Via de reclamació extrajudicial

És un procediment de sotmetiment voluntari i gratuït per resoldre els desacords que pugen sorgir entre el prestador de serveis i el destinatari, incompatible amb la via judicial

El fluxe d'activitats per a la tramitació del procediment arbitral és:

  1. Sol.licitud d'Arbitratge, s'inicia amb la formalització de Sol·licitud d'Arbitratge que es pot presentar a la junta Arbitral de Consum directament o a través d'una Associació de Consumidors a més d'accedir per via administrativa.
  2. Arbitratge, si l'empresari està adherit al sistema s'inicia el procediment arbitral. Sino, se li dóna trasllat de la sol·licitud perquè en el termini de 15 dies manifeste la seua acceptació o no de la invitació a utilitzar aquest sistema. Si rebutja la sol·licitud aquesta s'arxivarà sense més tràmit.
  3. Mediació: La Junta Arbitral de consum o altres òrgans habilitats a aquest efecte (Cambres de Comerç,. Col·legis Professionals etc ..) intentaran  que les parts arriben a un acord sense necessitat de comptar amb la intervenció dels àrbitres a través de la mediació sempre que les parts no s'oposen a aquesta o s'haja intentat abans sense aconseguir l'acord.
  4. Resolució: Si la mediació no condueix a l'acord s'inicia el procediment arbitral que acaba amb un laude que és executiu i d'obligat compliment per les parts.

On: Junta arbitral de consum
Documents necessaris: Formulari de Sol·licitud d'Arbitratge
Òrgan tramita / resol: Junta Arbitral / Associació de consumidors

Localització

Contacte

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE VALENCIA
c/ Cirilo Amorós 69 1-1
46004 Valencia
Teléfono:
96 352 94 11
Fax:
96 352 15 20

Enviando un correo a:
administracion@icpv.com


Información / Consulta turno de oficio

Enviando un correo a:
turnodeoficio@icpv.com